Forfatter: Bhikkhu Nanamoli & Bhikkhu Bodhi
Språk: englesk
ISBN: ‎ 086171072X
Bokhandel: Amazon