Forfatter: Bhikkhu Nanamoli & Bhikkhu Bodhi. Språk: engelsk. ISBN: ‎ 086171072X. Link: Amazon