Vedtekter

Sist oppdater 3. mars 2024

Definisjoner

 • ‘Buddha’ er den historiske personen Siddharta Gotama, som levde i India for ca 2500 år siden. Han etablerte en lære og praksis, som i dag er kjent som buddhisme.
 • ‘Dharma’ er Buddhas lære som beskriver kosmos og menneskenaturen, og en trening mot visdom og frihet.
 • ‘Vinaya’ er nedskrevne leveregler og prosedyrer nedlagt av Buddha for å regulere livet til munker og nonner.
 • ‘Sangha’ er gruppen av munker og nonner.
 • ‘Munk’ er en mannlig buddhistisk Bhikkhu, som har full ordinasjon og lever i henhold til Vinaya.
 • ‘Nonne’ er en kvinnelig buddhistisk Bhikkhuni, som har full ordinasjon og lever i henhold til Vinaya.
 • ‘Fastboende Sangha’ er munkene og nonnene som foreningen gir livsopphold til på et av foreningens senter.
 • ‘Spirituell leder’ er daglig leder for et senter hvor sanghaen bor fast.
 • ‘Vedtekter’ er de grunnleggende reglene som styrer foreningen, som bare kan vedtas og endres av foreningens årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.
 • ‘Retningslinjer’ er instrukser og veiledninger som forklarer hvem som skal gjøre hvilke aktiviteter, og hvordan de skal utføres, innenfor rammene til vedtektene. De anvendes for eksempel av foreningens styre og ledelse.

§1. Navn og finansår

 1. Foreningens navn er: Den Norske Buddhistforening, med organisasjonsnummer NO 926 722 522, heretter referert til som ‘foreningen’.
 2. Finansåret går fra 1. januar til 31. desember.

§2. Organisasjonsform – en ideell organisasjon

 1. Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.
 2. Formuen og eiendelene til foreningen skal kun gå til å fremme foreningens mål, og hverken eiendom eller formue kan gis, direkte eller indirekte, til medlemmer eller andre.

§3. Formål

 1. Fremme den buddhistiske læren i teori og praksis, med spesiell fokus på moral, meditasjon og visdom i Theravada-tradisjonen, hvor De tre juveler, De fire edle sannheter og Den åttedelte veien står sentralt.
 2. Å fremme eksisterende og ny undervisning, samt etablere og vedlikeholde anlegg for å gjøre læren og praksisen tilgjengelig. Anlegg inkluderer både land-eiendom, bygninger og utstyr.
 3. Aktivitetene skal preges av frivillighet, demokrati, likeverd, ærlighet, lojalitet, sjenerøsitet og etikk.
 4. Å fremme dette formålet ved å:
  a. Tillate Sanghaen å fokusere på sine spirituelle forpliktelser, mens styret sørger for at alle operasjonelle og legale forpliktelser blir ivaretatt.
  b. Operere på en måte som erkjenner gjensidig avhengighet og ansvar for alle aktiviteter i foreningen.
  c. Bruke pengegaver til de spesifikke formålene de er gitt til, som anvist i Vinaya tekstene.
  d. Etablere anlegg til og støtte Sanghaen og medlemmene, slik at Sanghaen kan utøve sine forpliktelser til egenutvikling og undervisning, og medlemmene har tilgang til foreningens ressurser for spirituell utvikling.
  e. Etablere og vedlikeholde, for fremme av den buddhistiske lære:
  i. et buddhistisk bysenter i det sentrale Østlandsområdet, hvor medlemmene har full kontroll over senteret, og
  ii. et buddhistisk retrettsenter, hvor Sanghaen bor og underviser, underlagt retningslinjene i Buddhas Vinaya i Pali-tekstene som blant annet omhandler Sanghaens eiendom og adferd, hvor Sanghaen har full kontroll over senteret på alle måter.
  f. Pleie et samarbeid med andre buddhistiske organisasjoner med samme formål, og vise toleranse for alle buddhistiske tradisjoner og andre religioner.
  g. Foreningen skal tilhøre et registrert trossamfunn.
  h. Etterkomme §5 overfor Sanghaen.

§4. Fullmakt

For å fremme foreningens formål, men ikke ellers, har foreningen fullmakt til å:

 1. Kjøpe, leie, lease eller bytte land-eiendom og bygninger i Norge, og bygge, vedlikeholde og forbedre disse.
 2. Invitere buddhistiske munker og nonner til å bo i foreningens senter eller andre steder, for en periode ønsket både av Sanghaen og de inviterte munkene eller nonnene.
 3. Fremskaffe all nødvendig materiell støtte, beskyttelse og nødvendigheter (inkludert, men ikke begrenset til: mat, bosted, bekledning og medisiner) til munker og nonner invitert av foreningen mens de bor i Norge.
 4. Betale for reise-utgifter til Norge til munker og nonner invitert av foreningen, og retur tilbake til deres normale oppholdssted.
 5. Anskaffe bibliotek og utstyr nødvendig for å skrive, oversette, trykke, publisere, distribuere og selge slike bøker og hefter som vil kunne fremme foreningens formål.
 6. Akseptere pengegaver fra personer som foreningen finner passende, eller nekte å akseptere upassende pengegaver.
 7. Sende ut anmodning om pengegaver, nyhetsbrev og rapporter om foreningens arbeid.
 8. Selge, bytte, kjøpe eller avhende materielle og ikke-materielle eiendeler som tilhører foreningen, og utstede kvittering for penger mottatt av foreningen.
 9. Før utførelse av salg, bytte eller avhending av fast eiendom tilhørende foreningen, skal styret legge saken frem for årsmøtet, som må vedta saken med 2/3 flertall.
 10. Låne penger eller eiendom til passende rente, med eller uten sikkerhet i foreningens eiendom, og til å bruke disse pengene til enhver aktivitet i tråd med foreningens formål.
 11. Leie, lease eller midlertidig anskaffe eiendom for en periode, til en kostnad og til betingelser som foreningen finner passende.
 12. Tegne forsikring mot tap og skader, mot brann eller annet, enhver forsikrings-berettiget eiendom tilhørende foreningen, og til å kjøpe enhver type forsikring inkludert, men ikke avgrenset til, husforsikring, innboforsikring, bilforsikring og underslags-/kriminalitetsforsikring.
 13. Kjøpe og betale enhver agent, leverandør eller entreprenør til å gjennomføre arbeid i tråd med foreningens formål.
 14. Åpne og bruke en bankkonto i foreningens navn i enhver bank, og sett inn alle foreningens penger på en slik bankkonto.
 15. Ta nødvendige rettslige skritt eller prosedyrer for å gjenopprette eller beskytte foreningens eiendeler, og til å justere, avklare, skape forlik eller forhandle i enhver sak eller krav.
 16. Gjennomføre all skriftlig kommunikasjon digitalt i foreningen, fortrinnsvis via e-post og en intern office/cloud-portal (intranett), inklusiv kommunikasjon for styret, årsmøte og ekstraordinært årsmøte.
 17. Gjøre alt som foreningen mener er nødvendig for å fremme foreningens formål.

§5. Sangha

 1. Sanghaen er en selvstendig gruppe i foreningen som skal styres etter Buddhas leveregler og prosedyrer, beskrevet i Vinaya-tekstene. Disse prosedyrene gir Sanghaen full rett til å disponere eiendom og formue gitt til dem, full rett til å beslutte egne aktiviteter og hvilke munker og nonner de ønsker å invitere inn i den fastboende Sanghaen. Spirituell leder representerer den fastboende Sanghaen i styre og under årsmøte, og er ansvarlig for at Sanghaens beslutninger ikke bryter lover og regler, samt interne leveregler og prosedyrer i Vinaya-tekstene. Spirituell leder er også ansvarlig for at Sanghaen holder seg innenfor gitte økonomiske rammer.
 2. En munk eller nonne invitert av Sanghaen er del av den fastboende Sanghaen så lenge han eller hun forblir medlem av Sanghaen og bor i et senter tilhørende foreningen.
 3. Hver munk eller nonne som er ordinert i et senter tilhørende foreningen, er fastboende munk eller nonne så lenge han eller hun forblir medlem av Sanghaen og bor i et senter tilhørende foreningen.
 4. Hvert senter for Sanghaen som tilhører foreningen, må velge en spirituell leder i tråd med tradisjonen.
 5. Når styret mottar informasjonen fra Sanghaen om et slikt valg, skal styret invitere det utvalgte medlemmet av Sanghaen til å akseptere posisjonen som spirituell leder. Hvis han eller hun skulle akseptere posisjonen, skal den spirituelle lederen beholde sin posisjonen resten av livet, eller til den spirituelle lederen selv fratrer fra hans eller hennes posisjon. Skulle foreningen få flere senter for Sanghaen med hver sin spirituelle leder, må vedtektene endres for å håndtere dette.

§6. Medlemskap

 1. Foreningen har tre typer medlemskap:
  a. Medlemskap med statsstøtte − er tilgjengelig for personer over 15 år som melder seg inn i foreningens livssynssamfunn. Medlemskapet er gratis. Medlemskapet gir en person rett til å stemme ved årsmøte, og rett til å sitte i foreningens styre. Medlemskapet gir prioritet ved retreat og arrangement. Medlemskapet er også åpen for personer under 15 år med foresettes godkjennelse.
  b. Medlemskap med kontingent − er tilgjengelig for personer over 15 år og betaler en årlig kontingent. Medlemskapet gir en person rett til å stemme ved årsmøte, og rett til å sitte i foreningens styre. Medlemskapet gir prioritet ved retreat og arrangement. Medlemskapet er også åpen for personer under 15 år med foresettes godkjennelse.
 2. For at en person skal opptas som og være medlem må vedkommende akseptere og opprettholde foreningens formål og vedtekter, og ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til foreningen.
 3. En person som ønsker å bli medlem må søke skriftlig til foreningens styre.
 4. Styret behandler alle søknader om medlemskap, og skal etter vedtak informere søker om utfallet så snart som praktisk mulig.
 5. Medlemskapet er først gyldig fra den dag kontingenten er betalt.
 6. Styret kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap.
 7. Utmelding skal skje skriftlig per e-post eller via digital kommunikasjon på foreningens nettsider, og får virkning ved mottagelse.
 8. Et medlemskap kan ikke overføres til en annen person.
 9. Foreningen kan frata medlemskapet fra et medlem hvis medlems-kontingenten ikke betales. Medlemmer som skylder to kontingenter, strykes automatisk som medlem.
 10. Styret kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskap. Før vedtak skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet, samt informere om klagegang.
 11. Ved fratakelse av medlemskap i henhold til punkt §6.10 over, kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt.

§7. Økonomi

 1. Foreningen er bokføringspliktig, og det skal utarbeides et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet må godkjennes og signeres av samtlige styremedlemmer.
 2. Foreningen skal følge alminnelige lovgivning for regnskap der dette gjelder.
 3. Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum 5 år etter regnskapsårets slutt.
 4. Bankkonto skal være knyttet til foreningen, og minimum to styremedlemmer skal ha innsyn i bankkontoen. Nettbanken skal være innstilt slik at to styremedlemmer må signere for utbetalinger fra bankkonto. Foreningen kan skaffe seg bankkort som etter godkjennelse fra styret kan bli disponert av ett eller flere styremedlem alene. Spirituell leder skal være én av dem som skal ha innsyn i bankkonto, skal være én av dem som signerer utbetalinger vedrørende Sanghaen og har rett til å disponere bankkort alene.
 5. Foreningens penge-forbruk skal være forsiktig, moderat, nøysom.

§8. Årsmøte

 1. Årsmøte generelt.
  a. Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet, og avholdes fortrinnsvis innen utgangen av mars måned.
  b. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten, med mindre 3/4 av de fremmøtte krever det.
  c. Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet henholdsvis under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
  d. Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.
  e. Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
  f. På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om endring i vedtekter som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig ved innkallelse til årsmøte, jf. §11. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.
  g. Det skal føres protokoll for årsmøte og ekstraordinært årsmøte.
 2. Årsmøtets oppgaver.
  a. Velge ordstyrer.
  b. Godkjenne innkalling og saklisten.
  c. Behandle årsmelding.
  d. Behandle regnskap.
  e. Behandle innkomne forslag.
  f. Fastsette kontingent.
  g. Velge styreleder, sekretær, økonomiansvarlig, styremedlemmer.
 3. Stemmegivning på årsmøtet.
  a. Med mindre annet er bestemt i disse vedtektene, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
  b. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på forslag eller kandidater som ikke er foreslåtte, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
  c. Valg av styremedlemmer skal skje enkeltvis, og hvis ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg av kandidat stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 4. Ekstraordinært årsmøte.
  a. Ekstraordinært årsmøte blir avholdt når styret bestemmer det, eller når minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalling skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.
  b. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§9. Styret

 1. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal holde møte når styreleder eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret skal:
  a. Iverksette årsmøtevedtak.
  b. Oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide retningslinjer for disse.
  c. Administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende retningslinjer.
  d. Representere foreningen utad.
  e. Fungere som en forvalter for Sanghaen, slik at nødvendige aktiviteter som Sanghaen ikke kan gjøre i henhold til Vinaya, blir gjennomført, for eksempel gjennomføre finansielle transaksjoner.
  f. Opprette eller endre retningslinjer for foreningens drift og aktiviteter, innenfor rammene av vedtektene.
  g. Til tross for §9.1 f, og andre bestemmelser i disse vedtektene: Før det kan vedtas nye retningslinjer som berører eller omhandler Sanghaen, eller materielle eller ikke-materielle eiendeler som er gitt til bruk for Sanghaen, eller som disponeres av Sanghaen, må forslaget først godkjennes av spirituell leder.
 2. Styret består av styreleder, sekretær, økonomiansvarlig, styremedlem og spirituell leder.
 3. Styret kan fatte vedtak når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Spirituell leder må være til stede for at styret skal kunne fatte vedtak. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
 4. Alle forslag til vedtak i styret må godkjennes av Spirituell leder før vedtak, og ingen forslag til vedtak er gyldige uten Spirituell leder sin godkjennelse.
 5. Hvis Spirituell leder ikke godkjenner et forslag til vedtak, og et flertall av styremedlemmene ønsker å gå videre for å vedta forslaget, kan styret
  a. Innkalle til ekstraordinært årsmøte for å stemme på forslaget.
  b. Videresende forslaget til neste årsmøte for avstemming.
  c. Hvis årsmøte eller ekstraordinært årsmøte stemmer for vedtaket, skal styret iverksette forslaget.
 6. Det skal føres protokoll fra styremøte.
 7. Ved valg av personer til styret, skal foreningen prioritere personer med fullt medlemskap. Personer med ordinært medlemskap kan også sitte i styret, etter godkjennelse fra årsmøte.
 8. En betingelse for å bli valgt inn i styret, med unntak av de to første årene, er at personen må har vært medlem i 24 måneder før den dato valget skjer. Styret kan legge til side denne betingelsen i eksepsjonelle situasjoner.
 9. Et medlem kan ikke sitte i styret i mer enn 4 etterfølgende år. Dette gjelder selv ved endring til nytt styreverv. Unntak gjøres for spirituell leder som skal tilføre kompetanse, langsiktighet og kontinuitet.
 10. Styremedlemmer kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelse av styreverv.

§10. Signaturrett

 1. Det er Styreleder og Spirituell leder i fellesskap som innehar signaturrett.

§11. Vedtektsendring og tilpasninger i den tidlige fasen

 1. Endringer av foreningens vedtekter kan bare gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten ved innkalling, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.
 2. I den tidlige fasen etter foreningens stiftelse, mens foreningen fortsatt har svært få medlemmer, kan krav i vedtektene midlertidig lempes eller tilpasses, for å gjenspeile foreningens natur. Dette kan for eksempel gjelde antall personer i styret, og representasjon utad. Dette gjelder likevel ikke krav vedrørende økonomi eller årsmøter.

§12. Oppløsning

 1. Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøte, og forslag om oppløsning må være oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig ved innkallelse til årsmøte. Oppløsning av foreningen krever 4/5 flertall.
 2. Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at nettoformuen blir gitt til Buddhistforbundet, eller tilsvarende nasjonalt forbund i Norge ved foreningens oppløsning.