DNBFs årsmøtet 2024 blir søndag 3. mars klokken 16:00, i lokalene til Wahl Larsen Advokatfirma, Fridtjof Nansens plass 5, 0160 Oslo. Det blir også mulig å delta over internett, se våre nettsider den dagen for oppkobling.

Her er sakslisten:

 1. Valg av ordstyrer
 2. Godkjenning av innkalling og saklisten
 3. Behandle årsrapport
 4. Behandle regnskap
 5. Behandle innkomne forslag
 6. Behandle forslag til endringer i vedtektene
 7. Fastsette kontingent
 8. Velge styrets sammensetning og representanter

6. Endringer i vedtektene

1) Siden foreningen nå er etablert som et livssynssamfunn, foreslår styret å endre vedtektene slik:

Gjeldende vedtekter:

§6. Medlemskap
1. Foreningen har tre typer medlemskap:
a. Fullt medlemskap – er tilgjengelig for personer over 15 år som tar 1) tilflukt i Buddha som læreren, 2) tilflukt i Dharma som læren, 3) tilflukt i Sanghaen av ordinerte munker og nonner, og 4) som aktivt prøver å holde de fem treningsreglene. For fullt medlemskap må en være tilknyttet trossamfunnet til foreningen. Fullt medlemskap gir en person rett til å stemme ved årsmøte, og rett til å sitte i foreningens styre. Fullt medlemskap gir prioritet ved retreat og arrangement.
b. Ordinært medlemskap – er tilgjengelig for personer over 15 år med en friere binding til buddhismen. Medlemskap i foreningens trossamfunn er frivillig. Ordinært medlemskap gir en person rett til å stemme ved årsmøte, og en kan sitte i styret. Ordinært medlemskap gir prioritet ved retreat og arrangement.
c. Ungdoms-medlemskap – er tilgjengelig for dem som ikke har fylt 15 år. Medlemskap i foreningens trossamfunn er frivillig. Ungdoms-medlemmer har ikke rett til å stemme ved årsmøte, og kan ikke sitte i foreningens styre.

7. Utmelding skal skje skriftlig per e-post, og får virkning når den er mottatt.

Disse avsnittene forslås endret til:

§6. Medlemskap
1. Foreningen har to typer medlemskap:
a. Medlemskap med statsstøtte − er tilgjengelig for personer over 15 år som melder seg inn i foreningens livssynssamfunn. Medlemskapet er gratis. Medlemskapet gir en person rett til å stemme ved årsmøte, og rett til å sitte i foreningens styre. Medlemskapet gir prioritet ved retreat og arrangement. Medlemskapet er også åpen for personer under 15 år med foresettes godkjennelse.
b. Medlemskap med kontingent − er tilgjengelig for personer over 15 år og betaler en årlig kontingent. Medlemskapet gir en person rett til å stemme ved årsmøte, og rett til å sitte i foreningens styre. Medlemskapet gir prioritet ved retreat og arrangement. Medlemskapet er også åpen for personer under 15 år med foresettes godkjennelse.

7. Utmelding skal skje skriftlig per e-post eller via digital kommunikasjon på foreningens nettsider, og får virkning ved mottagelse.

2) For å sikre tilstrekkelig kontinuitet i styret foreslås det at styremedlemmer kan sitte 4 år sammenhengene.

Gjeldende vedtekter:

§9. Styret
9. Et medlem kan ikke sitte i styret i mer enn 3 etterfølgende år. Dette gjelder selv ved endring til nytt styreverv. Unntak gjøres for spirituell leder som skal tilføre kompetanse, langsiktighet og kontinuitet.

Disse avsnittene forslås endret til:

§9. Styret
9. Et medlem kan ikke sitte i styret i mer enn 4 etterfølgende år. Dette gjelder selv ved endring til nytt styreverv. Unntak gjøres for spirituell leder som skal tilføre kompetanse, langsiktighet og kontinuitet.

7. Kontingent

Foreningen har to typer typer medlemskap: 1) Medlemskap med statstøtte og 2) Medlemskap med kontingent.

«Medlemskap med statstøtte» er medlemmer som melder seg inn i livsynssamfunnet vårt, som gir foreningen 1419 kroner i statsstøtte per år per medlem. Dette medlemskapet er gratis for medlemmet.

«Medlemskap med kontingent» er medlemmer som ikke er medlem i livssynssamfunnet, men heller betaler en kontingent for medlemskapet. Denne type medlemskap er åpen for alle, også utenfor Norge. Dette medlemskapet følger kalenderåret.

Styret foreslår at alle medlemmer skal tilføre like mye ressurser til foreningen for de samme medlemsfordelene. Styret foreslår derfor at kontingenten er det samme som statssøtten, derfor 1419 kroner per år. Styret justerer kontingenten 2-4 ganger per år, slik at nye medlemmer bare betaler for gjenstående måneder i året.

8. Styresammensetning

Styret anbefaler følgende styresammensetning for 2024:

 • Elisabeth S Berner – styreleder
 • Ajahn Nitho – spirituell leder
 • Sissel Albertsen – styremedlem
 • Erlend Neergaard – styremedlem
 • Rikard Berg – styremedlem
 • Mona Gilstad – styremedlem
 • Vidar Bundli – styremedlem

Image: Freepik